Schoolraad


 

De schoolraad is een verkozen overlegorgaan, samengesteld uit afgevaardigden van de ouders, de leerkrachten en de plaatselijke gemeenschap.

De bevoegdheden van de schoolraad zijn drieledig. De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie: ze krijgt informatie, maar moet ook zelf communiceren over de eigen werking, zodat alle personeelsleden, ouders en leerlingen op de hoogte blijven van de standpunten die de schoolraad inneemt. Daarnaast heeft de schoolraad overlegbevoegdheid. De eindbeslissing ligt echter steeds bij het schoolbestuur.

Het is eigenlijk de officiële, wettelijke uiting van de intense samenwerking tussen deze groepen die samen het schoolgebeuren waarmaken. Minstens driemaal per jaar komt de schoolraad samen.

Verkiezingen voor deze schoolraad gebeuren om de vier jaar.

 

Leden:

voorzitter: Jan Feyaerts

secretaris: Dirk Claes

vertegenwoordiging ouders: Maaike Schroeders, Heidi D'haene

vertegenwoordiging leerkrachten: Dorien, Eva, Willy, Heidi

vertegenwoordiging lokale gemeenschap: Alexander Baervoets

De directeur zetelt ambtshalve met raadgevende stem.