Zorg op school


 

In elke school zijn er kinderen die bijkomende aandacht vragen. Deze kinderen stellen de school voor de boeiende uitdaging om antwoorden te formuleren op hun specifieke hulpvragen. Het zorgbeleid moet ervoor zorgen dat er voortdurend afstemmingen worden gezocht tussen het pedagogisch-didactische aanbod en de behoeften van de leerlingen. Planmatig en gelijkgericht werken aan een zorgzame school kenmerkt de zorgbrede school. Differentiatie is hierin een belangrijk uitgangspunt om tegemoet te komen aan de noden en mogelijkheden van de kinderen. Kwaliteitsvol onderwijs veronderstelt het uittekenen van een leerroute die aanvangt bij de beginsituatie van de kinderen. Leraren reflecteren kritisch op het onderwijsaanbod in functie van de leervraag. Belangrijk hierbij is, dat leraren zicht houden op de ontwikkeling en leerevoluties.

De school die haar onderwijsleerproces ent op de specifieke ontwikkelingsnoden van haar leerlingen, gaat een fundamenteel engagement aan. Het vergt planmatig overleg, coördinatie, gelijkgerichtheid, gezamenlijke verantwoording, …

 

Elke school heeft sinds 1 september 2003 recht op een aantal uren zorgcoördinatie. De taak van onze zorgcoördinatoren bestaat erin het zorgbeleid op school, waarbij het kind centraal staat, mee vorm te geven. Door coördinatie, regelmatig overleg en ondersteuning te bieden waar nodig, werken zij zowel op school-, klas-, als leerlingniveau.

 

Zij zijn het aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders bij problemen en ze onderhouden, indien nodig, het contact tussen directie, leerkrachten, CLB-medewerkers, externen en ouders van zorgbehoevende kinderen. Aan de hand van de leerlingdossiers en het gebruik van een leerlingvolgsysteem en na overleg met directie en CLB zal uw kind dan ook aanspraak kunnen maken op meer gerichte hulp.

 

 

Tenzij belast met een kindgebonden opdracht of een vergadering, zijn zij steeds aanspreekbaar en bereikbaar via het secretariaat van de school te Huldenberg. 

 

U kan hen ook rechtstreeks contacteren via zorgdenelzas@huldenberg.be of via het nummer 02/302 43 82.