top of page

centrum voor leerlingenbegeleiding van uw kind

Marjan.jpg

Marjan (onthaler)

Joke VdC.jpg

Joke

Ines Van Troyen.jpg

Ines

We zijn het CLB-team verbonden aan de school van uw kind. Het CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Onze school heeft een samenwerkingsovereenkomst met het CLB N-Brussel. Ons team bestaat uit een arts, een verpleegkundige, twee onthalers en verschillende begeleiders.

 

Wij werken gratis en staan open voor iedereen, los van herkomst, religie en opleiding of taal (het CLB kan een tolk voorzien). We zijn onpartijdig. We geven steeds een advies in het belang van uw kind.  Als CLB geven we een advies; de uiteindelijke beslissing ligt bij de ouders.

De onthalers zijn regelmatig aanwezig op school en zijn steeds telefonisch bereikbaar. We spreken dan concreet af waar we elkaar ontmoeten: op de school, bij u thuis of op ons centrum. Op vraag zijn we ook aanwezig op oudercontacten.

 

Vanaf het jaar waarin uw kind 5 jaar wordt tot 18 jaar is uw kind leerplichtig. Bij veelvuldige afwezigheid is een verplicht contact met het CLB noodzakelijk. Bij de acties die we hierbij nemen, hebben we als CLB uw toestemming niet nodig, omdat we dit verplicht moeten opvolgen.

 

Contactgegevens

Centrum voor Leerlingenbegeleiding van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Technologiestraat 1

1082 Sint-Agatha-Berchem

Tel: 02/482.05.72

Fax: 02/482.05.68

Email: clb.vgc@clbvgc.be

Website : www.clbnbrussel.be

 

Marjan Bruyninckx (onthaler)                              0479/899340         marjan.bruyninckx@clbvgc.be

Joke Van de Casseye (verpleegkundige)           0490/666026         joke.vandecasseye@clbvgc.be

Ines Van Troyen (arts)                                         0491/995919         ines.vantroyen@clbvgc.be

 

De medische begeleiding

Algemene consulten

Via medisch onderzoeken kijken de arts en verpleegkundige de gezondheid van uw kind na: zien, horen, groei, vaccins en algemene ontwikkeling. Vóór elk medisch onderzoek krijg je een vragenlijst mee. Het is belangrijk deze in te vullen, zodat de arts over alle informatie beschikt om het onderzoek goed uit te voeren. Een medisch onderzoek is voor elk kind verplicht.

 

Gerichte consulten

De psycholoog/pedagoog en de maatschappelijk werker volgen uw kind op schools vlak (leer- en/of gedragsmoeilijkheden) en op sociaal-emotioneel gebied (voelt het kind zich goed op school en thuis, is er een goed contact met leerkracht en klasgenoten, …). Het CLB kan je kind in de klas komen observeren, een gesprek voeren met het kind of een test afnemen. We doen dit enkel en alleen op vraag (van de school, de ouders of het kind) en met uw uitdrukkelijke toestemming. Vanaf 12 jaar mag uw kind zelf de toestemming geven. Als ouder (en je kind) kan je ook rechtstreeks bij ons terecht met al uw vragen en zorgen.

Als wij een onderzoek of een observatie bij uw kind doen, hoort u als ouder het eerst deze informatie. U (of uw kind) bepaalt welke informatie aan de school wordt doorgegeven. Het is belangrijk dat er informatie wordt doorgegeven aan de school, zodat de leerkracht uw kind op de best mogelijke manier in de klas kan ondersteunen en helpen.

De leerkrachten en het CLB-team komen regelmatig samen om leerlingen te bespreken. Het CLB besteedt bijzondere aandacht aan de overgang 3de kleuter-1ste leerjaar & 6de leerjaar-1ste secundair.

Het CLB helpt bij studiekeuze en bij het zoeken naar een geschikte school.

 

Profylactische maatregelen

Het CLB houdt toezicht op de vaccinaties van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die in het vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd en geven hiervoor hun toestemming.

 

De huisarts, de ouders of de directeur hebben de plicht om de CLB-arts te verwittigen bij besmettelijke infectieziekten.

Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen.

De maatregelenzijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel.

 

Wat te doen bij besmettelijke ziekte in het huisgezin:

Als ouder heb je de plicht de schooldirectie of de CLB-arts onmiddellijk op de hoogte te brengen zodra zich een geval van een van de volgende ziektes voordoet:

-          buiktyfus

-          salmonellose (diarree door salmonella)

-          shigellose (diarree door shigella)

-          hepatitis A en B (geelzucht)

-          difterie (kroep)

-          poliomyelitis (kinderverlamming)

-          meningitis door meningokokken (hersenvliesontsteking)

-          tuberculose

-          kinkhoest

-          schurft

-          schimmelinfecties van de huid

-          hoofdluizen

=> Bij bovenstaande ziekten is een bewijs van behandeling of een bewijs van genezing nodig vooraleer uw kind weer naar school mag komen.

-          streptokokken angina en roodvonk (scarlatina)

-          mazelen

-          bof (dikoor)

-          rubella (rode hond)

-          varicella (windpokken of waterpokken)

-          impetigo (besmettelijke huidziekte)

-          parelwratten (mollusca contadiosa)

=> Voor deze ziekten moet uw kind het voorzien aantal dagen thuisblijven, met een attest van genezing kan het eventueel vroeger terugkomen naar school.

-          HIV: hier geldt de aanbeveling dat de behandelende arts van het kind

            contact opneemt met de arts van het CLB, om de preventieve maatregelen

            af te spreken.

 

Ofwel breng je als ouder zelf de school of de CLB-arts/ CLB-verpleegkundige op de hoogte ofwel laat je dit doen door de behandelende arts.

Volgende informatie moet zeker worden doorgegeven:

-          Naam, klas en school van het kind

-          De besmettelijke ziekte

-          Naam, adres en telefoonnummer van de behandelende arts

 

Overdracht van het dossier

Voor elke leerling die door het CLB begeleid wordt, bestaat er een dossier. Een medisch dossier wordt voor elke leerling opgemaakt. De ouders en leerlingen hebben inzagerecht in het dossier. Hiervoor maak je een afspraak met het CLB-team.

Wanneer een leerling naar een nieuwe school gaat die begeleid wordt door een ander CLB, wordt het volledig dossier overgemaakt naar het ander CLB.  Als ouder kun je dit weigeren. Enkel de gegevens van het medisch onderzoek en van het opvolgen van afwezigheden worden verplicht doogegeven. 

Het dossier wordt bewaard tot de leerling 25 jaar geworden is (of 30 jaar voor kinderen die in het buitengewoon onderwijs gezeten hebben). Daarna wordt het dossier vernietigd.

Overgang van lagere school naar secundair onderwijs

bottom of page