top of page

zorg op school

foto Nathalie1.jpg
juf Nathalie

Zorgcoördinator kleuterschool
Huldenberg en Loonbeek

nathaliechristiaens@denelzas.be

An.jpg
juf An

Zorgcoördinator

1-2-3de leerjaar Huldenberg

1ste graad Loonbeek

anvanreusel@denelzas.be

Chris L..jpg
juf Chris

Zorgcoördinator

4-5-6de leerjaar Huldenberg

2de en 3de graad Loonbeek

chrislambrechts@denelzas.be

In elke school zijn er kinderen die bijkomende aandacht vragen. Deze kinderen stellen de school voor de boeiende uitdaging om antwoorden te formuleren op hun specifieke hulpvragen. Het zorgbeleid moet ervoor zorgen dat er voortdurend afstemmingen worden gezocht tussen het pedagogisch-didactische aanbod en de behoeften van de leerlingen. Planmatig en gelijkgericht werken aan een zorgzame school kenmerkt de zorgbrede school. Differentiatie is hierin een belangrijk uitgangspunt om tegemoet te komen aan de noden en mogelijkheden van de kinderen. Kwaliteitsvol onderwijs veronderstelt het uittekenen van een leerroute die aanvangt bij de beginsituatie van de kinderen. Leraren reflecteren kritisch op het onderwijsaanbod in functie van de leervraag. Belangrijk hierbij is, dat leraren zicht houden op de ontwikkeling en leerevoluties.

De school die haar onderwijsleerproces ent op de specifieke ontwikkelingsnoden van haar leerlingen, gaat een fundamenteel engagement aan. Het vergt planmatig overleg, coördinatie, gelijkgerichtheid, gezamenlijke verantwoording, …

 

Elke school heeft sinds 1 september 2003 recht op een aantal uren zorgcoördinatie. De taak van onze zorgcoördinatoren bestaat erin het zorgbeleid op school, waarbij het kind centraal staat, mee vorm te geven. Door coördinatie, regelmatig overleg en ondersteuning te bieden waar nodig, werken zij zowel op school-, klas-, als leerlingniveau.

 

Zij zijn het aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders bij problemen en ze onderhouden, indien nodig, het contact tussen directie, leerkrachten, CLB-medewerkers, externen en ouders van zorgbehoevende kinderen. Aan de hand van de leerlingdossiers en het gebruik van een leerlingvolgsysteem en na overleg met directie en CLB zal uw kind dan ook aanspraak kunnen maken op meer gerichte hulp.

Medicatie

In principe dienen leerkrachten geen medicatie toe aan de kinderen.

De ouders kunnen uitzonderlijk verzoeken om medicatie, voorgeschreven door hun eigen arts tijdelijk, toe te dienen.

Gelieve onderstaand document in te vullen en aan de klasleerkracht te bezorgen.

bottom of page